Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

gy& —Let bij een helderen dag , op éé tón ' die volgens bepaalde tijden ons door haar licht en warmte zobeftendig dient. —Beziet des avonds bij eenen helderen maanefchijn, de maan en duizenden van ftarren , waarin ons oog verdwaalt' —— Overdenkt de wondere werking en nuttigheid dier twee groote4 en de overige ontelbaare hemel lichten; en ik verzekerut dat gij opgewogen i door verwondering en bhjdfchap ,als David zeggen zult: De Hemelen vertellen de Heerlijkheid Gods: en het vast gewelf des Hemels verkondigt de werken zijner handen.

2; In een verfchrikkelijk onweer : zo gij daö bedaard kunt denken , zullen de blikfemftraalen , hoe akelig ook, en de rollende of ratelende donderdagen, voorde redenlooze dieren zelfs zoo verfchrikkelijk, ü voor Gods Almagt met een diepontzach vervullen. — Dan moogt gij, die God vreest, met de dikwijls kinderachtige vreze dier vrolijke baazen , die naar Gods genade-

ftem niet luisteren willen , vrijelijk fpotten.

Vraagt hun dan, of 'er wel een God is!

•wanneer zij op het onverwagtst, een fchaaterendtn donder hoorende , beevend uitroepen: y God! welk een ijsfelijke Jlug !

o Tn de ftormen , hagel, fneeuw en vorst; la in dee?en, en eikderzelver, zult gij, zonder eenige moeite, voor Gods beftaan bewijzen vinden r die den hovaardigften ter aarde daan, u met eerbied voor zijne grootheid doen nederbuipen en zelfs een vuur van liefde in uwe.harten ontfteeken zullen. —Bedenkt Hechts waar de

Sluiten