Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(73)

terhevëhëneöórdeelen , ben enkel voor wat tijds 'verdroeg; maar na dezen hen ook ftrafte, terwijl de hope der geenen, die in tegenfpoeden, doof een nederig geloof op God betrouwden, hen hooit befchaamde.

Maar, werpt gij weder op., 't gebeurt zelrs, dat 'er godloozen gevonden worden, die lang, en,zoo't fchijnt, tot aan hun uitterfte gelukkig leeven, gelukkig fterven,en nog veele jaaren, na hunnen dood van de menfchen geroemd Worden; en integendeel, godvreezende, die tot het laatfte oogenblik van hun leven, naar de waereld gefprooken , ongelukkig zijn, ellenlendig fterven, en welhaast vergeeten worden!

Ik verheugmij, dat gij die aanmerking maakt, en bidde u dezelve dikwijls te overdenken: want, overtuigd dat 'er een God is , die noodzaakelijk Zelfs rechtvaerdig, een vergelder van het goed en een ftraffer van het kwaad moet zijn, zult gij hier uit ook beveftigd worden in st geloove van die waarheid; dat 'er na dit, nog een ander leven, en loon of ftraf te wagtenis.~ Overdenkt maar alles, wat in dit [-ioofdft.uk B is voorgefteld, en gij zult van dit laatfte geen meer verklaaring noch bewijzen vraagen: in dit vertrouwen zal ik voordgaan, om uaan te wy<ssen in het

AGTSTE HOOFDSTUK,

Dat v/ij God kunnen kennen, als een Heer, dieu wij vreczen ; en als een Weldoener, dien wij beminnen moeten.

Een Zoen eert zijnen Vader, en een Kwgl

Sluiten