Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'C 115!)

-aienfclv. alleen'om zijne verfchiltè'ndeof dwaalêa:de begrippen in den Godsdienst, haaten;maarook nooit met eene, die van een andere gezindheid is,of,om den trouw alleen zijne voorige belijdenis verzaaken wil, het huwelijk aangaan. Zulke huwelijken zijn, immers gemeenlijk van de allerdroev jgfte gevolgen. G,een wonder ook; v^ant fioezal 'er tusfchen zulke getrouwdeeene waare eendragt weezen , die in eene zaak van het aller1grootst belang, zo veel verfchilienPwelke twisten omtrend de kinderen zijn hier te wachten ? die 'er nooitvërfchilof droefheid over hebben, zijn zeker onverfchillig en zonder behoorlijke aandoening omtrend hunnen eigen Godsdienst! Iemand moet wel uit liefde, en eene vrije verkiezing trouwen ; maar de ouders moeten ook acht geeven op de keuze hunner kinderen. — De kinderen zijn verpligt hunne ouders raad te vraagen, en-, in het geene Tedenlijk is, onderdaanig aan hunnen raad en wil te zijn. Die 't huwelijk willen aangaan,moeten vooraf ook bezorgd zijn , voor een eerlijke broodwinning. Hier van kan wel niemand zeker zijn, doch ieder moet onder afwachting van Gods dierbaaren zegen , ten uiinr ften een behoorlijk uitzicht daar op hebbenZiet daar mijne vrienden, weinige en eenvoudige; doch, naar mijne gedachten, zeer nuttige regelen omtrend het huwelijk! deze ftaat door God zeiven ingefteld, en op eene plegtige wijzè ingezegend , moet zeker nooit, dan wel bedacht en tot een goed einde begonnen worden. Alle die van Gods beftaan verzekerd zijn,en God kennen in zo verre zij. dit wezen kunnen kennen, Hemmen deeze waarheid toe. 't Zal dan ook onnoodig zijn., uhier van.iets meer te zeggen : dewijl H j ■ •'

Sluiten