Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Wa hebben weder het genoegen, onze Landsgenooten den tweeden druk cener Verhandeling aan te bieden, welker onderwerp zeker zeer belangrijk is: mogen onzepogin. gen, gelijk bij de uitgaave onzer andere werkjens ons gebleeken is, aanhoudend de goedkeuring van welden kénden wechdraagen, zulks zal ons een flerke prikkel zijn, om met verdubbelden ijver op onzen aangevangen weg voord te ftreeven, tenvijl wij op de meer en meer toeneemende medehulp onzer braave Vaderlanderen blijven hoopen.

Op verzoek van den Schrijver deezer Verhandeling, hebben wij het volgende, bchoorende bij Bladz. 1S6, voor den denkenden' Lezer, wel willen plaats geeven:

„ De voorzeggingen waren niet overal „ en in alles even klaar, om dat God de „ menfchen niet tegen wil en dank ver-

Sluiten