Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "3 )

beid, losheid en vergetelheid van tallooze ffleri*" fchen, ook in een Christen - land, omtrend zaaken van den Godsdienst, kan ligtlijk toonen , hoe jammerlijk het menschdom in 't algemeen gelteld zoude geweest zijn, indien 'et gantsch geene Godlijke openbaaring in de waereld was gekomen.

$. 2. Reden, om te onderzoeken, of die OpenA baaring in de boeken des O. en N. Testaments gevonden moordt*

Nu worden *cr onder de menfchen verfchefden boeken en overleveringen gevonden, wei*: ke deeze en geene, voor Godlijke opeDbaaringen uitventen: maar het is, volgens het reed* gezegde, voor u, W. L. van het uiterfte gewigt, dat gij met zekerheid weet, welke van deeze, gij voor zodanig eene openbaaringe tö houden hebt; daar gij nu in een land woont, waarin verre weg het grootfte gedeelte der ingezeetenen, de boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, voor zulk eene Godlijke Openbaaringe houdt,- is het redenlijken zeker betamelijksc,' en gemaklijkst, dat gij, boven alle dingen, op deeze boeken uwen aandagt vestigt; het was dwaas iets in verre landen te zoeken, 't weüc gij bij huis zoudt hebben kunnen vinden.

§. 3. Befcbrijving van eene Godlijke Open* baaringe.

Overweeg dan, om in uw onderzoek wel te flaagen, welke de kenmerken van - en vereisenten in - eene Godlijke Openbaaringe zijn, eri daar naa, of dezelve gevonden worden in da boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds. Maar. eer gij deeze ovexweeging met mij aanvangt» I 4

Sluiten