Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C iöo )

thiniön, ïPetriï. i. aanmerkelijk is hier omtrent p au lus verklaaring Rom. XV. 18, 19. Intusfchen was dit verhaal van dien inhoud, dat het nimmer eenig geloof in de waereld zoude gevonden hebben, indien het niet was vergezeld geweest van zeer overtuigende bewijzen: waar en wanneer zoude het zelve allereerst , zonder zulke bewijzen hebben kunnen geloofd worden? in die zelfde of in eene volgende eeuw? te Jerufalem, de plaats daar het geval gezegd wordt gebeurd te zijn, of in Griekenland , Barbarijen of klein Afiën ? ftel eens dat een Perfoon te Amfteldam openlijk als een misdaadiger was veroordeeld en gedood, en dat zeven dagen, zeven weeken, of zeven jaaren naa zijnen dood, (want dit is bijna het zelfde) twaalf mannen opkwamen , welke verklaarden , dat die man een Propheet was van God gezonden, en dat hij dit, met veele in 't openbaar gedaane wonderwerken, had betoond; dat hij uit den dood verreezen was, en dat zij daar naa met hem verkeerd hadden, en hem eindelijk ten Hemel hadden zien opneemen; zoude dit getuigenis van twaalf mannen te zamen kunnen maaken dat zij geloof vonden? nog minder zojdc hun dit gelukken, indien zij zich van eikanderen afzonderden, en de een dit te Dortrecht, de andere te Hoorn, een derde te Utrecht, te Madrid, Berlijn of Conftantinopolen verkondigde; of zoude het hun beter gaan, indien zij met dit verhaal, honderd of tweehonderd Jaaren naa dat ze zei-, den dat het ft uk gebeurd was, voor den dag kwamen, wanneer 'er geen ander bewijs voor bij te brengen was, dan hunne ftoutmoedige verzeekering; zoudt gij gelooven, dat hier op

Sluiten