Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 189 )

ding en voortduuring van zijn geestlijk rijk (b); voeg 'er bij.de vervolging zijner Leerlingen (i), het verraad van Judas ( k), de vlucht van zijne Apostelen (l), de verloochening door Petrus (m)» dedroefheid zijner Leerlingen over zijne dood (n), de marteldood van Petrus (0).

Vervulling dier voorzeggingen.

Zie hier een aantal voorzeggingen, te vinden in de boeken des O.en N. Verbonds, waarvan ons de vervulling in laatere tijden, uit de boeken des Nieuwen Verbonds klaarlijk blijkt, gebeurd te zijn ; eenige weinige alleen uitgezonderd , waarvan ons de vervulling niet dan uit ongewijde Schrijvers, maar nogthans mee even veel klaarheid en zeekerheid kan worden aangewezen; als daar is de marteldood door Petrus ondergaan, de verwoesting van hec Joodfche land, en den Tempel te Jerufalem, op den zo door Daniël als J. C., bepaalden tijd, en met dezelfde, door hun reeds vooruit bepaalde, woede en verfchriklijkheid: hoe gaarne ik mij nu wilde onthouden van alle geleerde bewijzen, alzo ik voor eenvouwigen fchrijve, dunkt mij toch, dat ik kwalijk doen zoude, indien ik niet. verhaalde, dat de historie van Jerufalems verwoestinge zeer onderfcheidenlijk in alle haare verfchriklijkheid befchreeven is, dooreenen Joodfchen Priester, Jofe-

(fl) Mttth. XXVIIL 19, 20. cap. XVI. 18. (») Matth X. 17, 18. cap. XXIV. 9. Luc. XXI. 12, Joh. XV. 20.

(k ) Joh. XVII. 12. Matth. XXVI. 21-2$. (ij Matth. XXVI. 31, 32. (m) Mattb. XXVI. 34. (») Joh. XVI. ta. (e) Joh. XXI. ig.

N 5

Sluiten