Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 197 )

opzetlijks haare vervulling foms zouden doen verkrijgen , of dezelve anders tegengaan , zoo ze omtrent menschlijke zaaken verkeerden; en verkeerden ze omtrent anderen, dan zoude God of een wonderwerk moeten laaten voorzeggen , en dus wonderwerk en voorzegging heide doen , ( waar van terftond gefproken is) of de vervulling zoude aan den loop der natuur, toe tefchrijven, en daar uit misfchien kunnen voorzien zijn , waar tegen men dan niet ligt genoegzaame zeekerheid konde hebben. Uit dit alles kan men, met geen grond verwagten, dat God, om 'c een of ander mensch, 't welk op geenen anderen grond zijne openbaaringen aannam, te overtuigen , wonderwel ken, of nieuwe voorzeggingen , al ware het dan maar één, zoude willen verrichten , indien 'er flechts op andere gronden genoegzaame zeekerheid voor den Godlijken oorfpong dier openbaaringen te verkrijgen is. §. 2. Van de Gefcbied-en Redenkundige bewijzen.

Maar welke kunnen dan die gronden zijn, op welke de naavolgende gedachten, zeekerheid voor 't Godlijk gezag eener voormaals gedaane openbaaring hebben kunnen? geene andere, dan Gefchiedkundige en Redeneerkundige, dac is getuigenisfen van andere menfchen , 't zij in woorden door hun gefproken , 't zij gefchreeven; en eigen overwegingen en befchouwingen van de boeken, welke men voor eene Godlijke openbaaring verklaart: op foortgelijke grondflageo worden zaaken van de uiterfte aangelegenheid door de menfchen beoördeeld, ondernomen en uitgevoerd, de aangelegenfte Koophandel, de zwaarfte reizen ter zee, en te lande — de rnoeie» lijklte posten,,en Genees - en Heelkundige bs-

Sluiten