Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ais )

ham' Abraham de vrind van God. Hoe edel vertoonde zich Enoch! Enoch wandelde met God Hoe hoog wordt Mozes verheeven ! Mo. zes de man Gods. Hoe groot doet het de Apostelen fchijnen ! Ik heb u vrinden genoemt. Deze en veele andere gewigrige en luisterrijke verbintenislen met de Godheid, die wel eer iii de waereld beltaan hebben, kunnen daar in altoos beltaan, en beftaan 'er wezenlijk nog. Gii kunt van al deze eer en dit geluk uw deel verkrijgen. ïragt naarltig gebruik te maaken van alle de hulpmiddelen, die u, inzonderheid door de Openbaring van den Christehjken godsdienst zijn bekend geworden, om los gemaakt te worden van de kluisters, welke u aan t aardfche en zinlijke gevangen houden, en mogelijk nog met liegt gezelfchap doen verbonden blijven. Staat naar vrindfchap met den God des Hemels en der Aarde, en verhoogd alzo uwen ftaat in deze waereld, door uwe gemeen, fchap met een andere. Hebt uwen wandel m den Hemel, om daar door uw leven op Aarde te veredelen en te volmaaken. Doet het inzonderheid aangemoedigd door de overdenking, dat 'er een verheerlijkte Middelaar is, opzettelijk aansefteld, om de Menfchen tot God te brengen; dewelke, zo veele hem aanneemen, magt %eeft cm kinderen van God te worden.

Om tot dit gewigiig einde Ulieden, die hier toe begeerig zijt, zo veel mogelijk, behulpzaam te zijn, wordt u deze volgende verhandeling welmeenend aangeboden. _

Derzelver oogmerk is e«ne nederige en hebbeliike verkeering met God anntepnjzen als het wezen van den Godsdienst, en de bron Jfn redelijk en bellendig geluk. Gebruikt deVan P 3

Sluiten