Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 222 )

liegen zou. (*) Hij verkeert nooit onder den invloed van hoop, of vrees, of eigenbelang: Hij is gelukz-aalig in en door zichzelven, en kan dus nimmer bewogen worden , door bedrog of valsheid, eigenb.iatige oogmerken te bcjaagen, en daar door zijne vrinden te verraaden. Al wat God zegt, is Ja en Amen. Hij is een God der waarheid, (f) en zijne woorden zijn waarheid. (§) Het zal altoos zijn , gelijk het geweest is in de dagen van jozua: Daar viel niet één woord van alle de goede woorden, die de Heer gefprooken had; liet kwam altemaalA*') Zijne woorden en handèlingèn (temmen altoos overéén; en zijne beloften Worden altoos met getrouwheid vervuld. Hij doet dezelve met eene oneindige wijsheid en volmaakte voorkennis van alles wat bij mogelijkheid kan en zal voorvallen: nimmer word Hij derhalven, door onvoorziene gebeurtenisfen, verpligt van maatregelen te veranderen; en terwijl Hij almagtig is, hapert het Hem nimmer aan vermogen, om 't geen Hij eens beflooten en beloofd heeft ter uitvoer te brengen. Hij is de getrouwe God, welke het verbond en de weldaadigheid houdt, dien, die Hem liefhebben en zijne geboden houden, tot in duizend ge/lachten, fjj) Een vrind die ons, wanneer wij in armoede, verdrukking of lijden geraaken, daarom nimmer verlaat, maar integendeel, zo wij anders zijne vrindfchap opregtelijk zoeken, de blijken zijner toegenegen hulp en bij (Tand te levendiger doet ondervinden, naarmate wij dezelve meerder be-

(*) Num. XXIH vs. rp. (f) jef. LXV v. \6. ($) 2 Sam. VU vs. 23. (*) Jozua XXI vs, '45. (|) Deutr. VII vs. 9.

Sluiten