Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( Mi )

"ïforoon. — Hec is eene fchikking, welke voor ons menfchen oneindig voordeelig is, nadien wij in onzen tegenvvoordigen nog zeer gebrekkigen en zwakken toeftand, in weerwil van onze herftelling in de Goddelijke vrindfchap , dagelijks, in menigvuldige opzichten , te kortfehieten in dc vervulling der verplichtingen van vrindfchap jegens God van onze zijde, zulks wij reden hebben ons te verheugen, dat 'er een grooter, een waardiger, een goddelijk Perfoon is, die bij den Allerhoogften voor ons tusfchen beiden treedt, om het zondige van onzen wandel te verzoenen, het gebrekkige te vervullen, en onzen dienst Gode welbehagelijk te maken. Het is eene fchikking eindelijk van welke dc blikbare gepastheid een ieder in de oogen ftraalt, welke gelooft en belijdt, dat Jefus is gezalfd tot Propheet, Priester en Koning in eeuwigheid, om in alle deeze betrekkingen de menfchen, niet alleen hier op'aarde, tot vrinden van God te maaken,en ter onderhouding dezer vrindfchap door zijn woord en geest in ftaat te ftellen; maar ook hiernamaals in den edelften zin tot God te brengen, en hen in te leiden: in de eeuwige Tabernakelen, in de veele plaatfen en wooningen in bet huis zijnes Vaders, voor de vrinden van God bereid van voor de grondlegging der waereld.

Laaten wij dus, mijne vrinden, als Christen nen,dt vrindfchap van onzen Hemelfchen Vader zoeken: en dezelve genadig verkreegen hebbende, die ook van onze zijde pogen aantekweeken en te bekeven. In welke bijzonderheden dit laatfte gefchieden moet, zullen wij nu in 't volgende Hoofddeel overwegen,

Sluiten