Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *49 )

verkrijgen, waar toe zij voor zich zelven en in verband met de overige fchepfelen getchikt zijn. Dit leert men bij het onderzoek der louter werktuigelijke gevoellooze fchepfelen. Zulks befpeurt men in het groeiend rijk der planten en gewasfen van allerlei zoorten. _ Hier van ziet men dagelijks de voorbeelden in de huishouding der levendige fchepfelen, der Infefteri, der Vogelen , der Dieren en der Visfen , welke allen, fchoon zij niet zaaijen, noch maaijen, noch voorraad verzamelen in de fchuuren, door de milde Voorzienigheid, ieder naar zijnen aart, verzorgd worden,van alles wat tot hun teven en genietingen vereischt wordt; en bereiken dus den trap van geluk voor welken zij vatbaar zijn. Hoe naauwkeuriger zich de mensch in dergelijke onderzoekingen bevlijtlgt, hoe meer hij zich bij aanhoudenheid zal verwonderen over de menigvuldige blijken van Wijsheid en Goedheid, met welke de algemeene Vader zorg draagt voor de inftandhouding en het geluk van de geringfte zijner fchepfelen , zo dat geene van dezelve door Hem vergecten worden. En zorgt Hij alzo voor werktuigelijke fchepfelen, voor bloemen en gewasfen, voor redelooze Dieren , hóéveel te meer zal dan zijn befhuir werkzaam zijn ten nutte van zijne rede!;jke fchepfelen? Dit fpoort den vrinrt van God kragtdaadig aan, om het zelve voornamelijk te leeren kennen omtrent de menfchen. En dan bevindt hij dat goedertieren bewind in alle oorden en gewesten zorgdragende, niet alleen tot onderhoud en initandbouding, maar ook tot verkwikking en veraangenaming van 's menfchen dierlijk leven. Door de vcrwisfelinff der jaargetijden, door R 4

Sluiten