Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 253 )

van alle dingen, maar ook als den liefderijkften Vader, wiens barmhartigheid niets onbeproefd heeft gelaaten, om de menfchen tot zijne vrindfchap, en dus tot die volmaaktheid en dat geluk tc brengen, tot welke zij, door zijne wijsheid, in den rei der gefchapene Wezens verordend zijn. Uit deze bron put hij dagelijks nieuwe en verbeterde kundigheden van het beminnelijkfte aller wezens, en verzamelt van het zelve denkbeelden, welke zijn binnenfte tot een hemel maaken , en hem reeds op aarde den voorfmaakgeeven van het onwaardeerbaar genoegen, 't welk hem eenmaal zeker te beurt zal vallen, wanneer hij, aan de andere zijde van het graf, zijnen hemelfchen Vrind nader zal leeren kennen, en Hem zien gelijk Hij is. (*)

ZESDE HOOFDDEEL.

Vrindfchap met God van 's menfchen zijde. of overweeqingen hoe dezelve door hen moet beoefend en aangekweekt worden: Zij verkiezen God tot hun hoogfle goed, en leeven in gochrugtige verkeering met Hem.

Het natuurlijk gevolg der verkregen kennis van Gods volmaaktheden en werken, met welke wij ons in het voorgaand Hoofd-deel bezig hielden, is, dat zijne vrinden Hem verkiezen als hun hoogde goed en dierbaarfte hoop. Dit js het eigenlijk denkbeeld van vrindfchap met

(*) I Joan. III vs. 2.

Sluiten