Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 267 )

waar voor wij dus in de eeuwigheid verantwoordelijk zullen zijn.

Naast de gezondheid is de eer en goede naam voor elk mensch een onwaardeerbaare en verkrijgbaare fchat. Geen (land of nuttige levenswijze is 'erin defamenleving , die niet naaf eer kan dingen: de eer naamlijk van op de beste en nuttigfte wijze de pligten van zijnen (land te vervullen. Dit is de eer van den Land- en den Zeeman, van den dagloner en den kunstenaar, van den koopman en den geleerden, van overheden en onderdaanen, van ouders en kinderen , van heeren en dienstboden. Elk die in de post en betrekking, in welke hij, door de Voorzienigheid, onder de menfchen geplaatst is, met beleid en befcheidenheid ijverig en getrouw is, en zulks uit bezef van pligt, kweekt in zijn hart de waare eer aan ; eene eer, die zich geen engel behoeft te fchaamen, en waar iu hij tevens het middel heeft, om zich van een goeden naam onder zijne medemenfchen te verzekeren, die, naar Salomo 's getuigenis, uitgelezener is dan grooten rijkdom van zilver en goud: (*) en door welke hij eigenlijk gefchikt wordt, om in den dienst van zijnen hemelfchen vrind, onder zijne natuurgenooten, met vrucht te arbeiden.

Rijkdommen, aanzien en magt in het burgerlijk leven zijn mede uitmuntende hulpmiddelen om onze eigene behoeften te vervullen, de aangenaamheden des levens ie genieten , en het geluk van anderen te kunnen bevorderen. Dezelvene met dit oogmerk te hegeeren, door geöorlofde middelen te zoeken,

(*) Spreuk. XXII vs. ï.

S 5

Sluiten