Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(m)

te moeten kruifigen; gewillig zal hij zich zelfjt dat is zijne geliefde neiging, verloochenen, wanneer hij bevindt, dat hij door derzelver involging gevaar loopt zijn onfchuld, de vrede zijner ziel, en de vrindfchap van zijnen hemelfchen Vader te verliezen. Hij rust niet, voor dat hij in dezen moeielijken ltrijd, (waar in zomtijds, als tot den bloede, moet gelireeden worden:) als een goed dienstknegt van Jefus Christus, de overwinning bekomen, en alle zijne hartstochten en begeerten, onder het behoorlijk befluur gebragt heeft; en hij dus voor -zich zelven maatig, kuisch, ingetogen, nederig, onderworpen aan den goddelijken wil, zijn dagen llijt. Gelukc hem zulks, dan nog blijft hij altoos met omzichtigheid gewa. pend, en meent geenzins dat hij het alreeds gegreepen heeft en volmaakt is: neen, zo lang hij leeft, moet hij de wacht houden, arbeiden en ftreeven naar de volmaaktheid. Nu en dan „ en mogelijk dikwerf, ftruikelt hij op nieuw; wordt van zijne inwendige vijanden overvallen en verrascht; en hoe verre hij het hier op aarde ook brenge mooge, aan het einde van zijn loopbaan, zal hij altoos dankbaar en blijmoedig moeten erkennen, dat het God is, die hem in deze de volkomene overwinning door Jefus Christus heeft gegeeven.

Sluiten