Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 235 )

grondlegging der waereld. ("*) en ingevolge het zelve, door hunnen Goddeüjken Zaligmaker, worden overgevoerd in de Hemelen en voor Gods aangezicht geftelt, zonder vlek of rimpel in vreugde, om alzo die vrindfchap met de Godheid, welke zij op aarde in zwakheid begonnen hebben, in onverderflijkheid en volkomenheid te kunnen beoefenen en doen toeneemen, in alle eeuwigheid.

Heerlijke, oneindig zalige, uitzichten voor de vrinden van God! Met verheerlijkte, onfterfelijke lichaamen en zielen. — bevrijd van die zwakheden en gebreken , welke dezelve op aarde aankleefden, en wier vermogens als dan volkomen aan huunen verheerlijkten toeftand beantwoorden zullen — te

leeven in den gelukzaligen Hemel, in de

ftad van God , in het huis hunnes vaders — in de vrindelijkfte en liefdcrijkfte vcrkcering —" met de deugdzaame en vroome menfchen van alle eeuwen en gedachten ~ met alle Gods heilige Engelen — met den grooten middelaar en zaligmaker Jefus Christus — met de eenige waarachtige God zeiven, die zij als dan , in zijne heerlijke volmaaktheden, nader zullen leeren kennen, eerbiedigen en beminnen: en zulks niet voor eenen bepaalden tijd , maar eeuwig

— onophoudelijk '■ welke uitzichten!

geloofd zij de God en de Vader van onzen Heer Jefus Christus, die, naar zijne groote barmhartigheid, ons heeft wedergebooren tot eene leevendige hoop door de op/landing van Jefus Christus uit den dooden, tot eene onvtr.

{*) Matth. XXV vs.'34.

Sluiten