Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 327 )

doch wat meent gij daar mede? dat gij nog

niets daar van hebt? o,dat kan ik niet

geloven; want dan zoudt gij niet zo bedroefd, en niet zo gaarne beter wezen , en niet zo wenfchen,om uwe kinderen op die wijze groot te brengen.

Hoort, dat laatfte altemaal toont dat gij zo onbekwaam nietzijt tot de opvoeding,aJs gij wel vreest; het toont iet van dat verftand en godvrucht , het geen onze Maatfchappij vordert! beichouwt het zo als het Euangelic fpreekt, en houdt deze zaak voor een talent,zoekt dat nu maarte vermeerderen, en volg die goede kennis, en dien goeden wil op, die gij in u vindt, al is die nog zo gering.

Als een boer een of meer fchepcls koorn uitwerpt, dan is hij zeeker grooter, cn in zo verre beter Landman, dan die, welke maar een emmer vol heeft, maar de laatfte is in zijn foort ook goed, en verdient allen lof, als hij zoekt op een ander jaar meer te hebbenDoet gij ook, wat uwe vermogens en verdere omftandigheeden toelaaten , in hoop , om beter te zijn, en meer te kunnen in het vervolg, het muschjen zingt immers op zijne wijze ook, zo wel als de Nachtegaal op de zijne!

Ik zal hier van nu weder afltappen, anders zoudt gij misfehien mij al weder befchuldigen, è:x ik te laagdraadig was.

§• 6.

Neen, neen! zegt gij, hier niet van afftappen, voor dat gij eerst getoond hebt, wat nu eigenlijk eene verftandig en godvruchtige opvoeding weezen mag'?

Y4

Sluiten