Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 360

dat zij zien en hooren van God doen opmerken; leest maar het ooekjen, dat de Heer Sclwuten aan de Maatfchappij gezonden, en dat dezelve met den eerden eereprijs bekroond, en in 't licht gegeven heeft.

Ook zult gij bij zo eene wandeling, denkinderen rijkelijk veel kunnen doen zien,hoe alles in famenhang ltaat, tot eene algemeene maatfchappij ; hoe de dieren zelve in zekeren Rurgerltaat leeven; gij zult bij elke wandeling, overvloedige voorbeelden van onderlinge liefde, trouwe behulpzaamheid in veele fchepfelen kunnen aantoonen

In uw daaglijks werk, bij eeten en drinken, enz. hebt gij ook veel gelegenheid, om tot liefde en gehoorzaamheid, voor God den goeden gever te fpreeken, gelijk ook van menfchen, die uw brood, bier, kleêren toebereiden, en daar door nuttig zijn aan de Maatfchappij.

Zo kan ook een onweder, of een heldere lucht, wanneer maar de gemoederen der kinderen buigzaam zijn; ja, als gij het wel begrijpt, alles kan u aanleiding geeven, om hun wat goeds te zeggen, en dat dringt zo diep in het hart, als de gelegenheid des tijds medewerkt.

Gczelfchap is eene tweede gelegenheid, om kinderen opteleiden; doch met één woord zal ik daar van fpreeken in de volgende afdeeiing.

Boeken is eene derde gelegenheid, die gij, als uwe kinderen leezen kunnen, te baat moet nemen.

ó Menfchen! wat zijn 'er veele boeken in de waereld'. maar dit is zeker, dat 'er voorgemeene menfchen en kinderen, hier te Lande nog niets eenvouwiger, en te gelijk meer vol-

Sluiten