Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37° )

in het bezorgen of verzuimen van goede dingen , willekeurig te maaken, ik wil zeggen, zi die uit fpel beesten dooden, zullen zig niet ontzien, om als bet hen goed dunkt, grootere wreedheeden te pleegen, en grootere dingen te bederven, in plaats van die te bezorgen.

Befluit van dit Hoofddeel.

Ja ik ga tot het beHuitover; want ik vreeze waarlijk, ik hebbe het te lang gemaakt.

Mijn befluit zal ik daarom ookzu kort maaken als ik kan.

Leezers! leest en oordeelt! vindt gij wat goeds in deze bladen, dankt God , dat zij u ter hand kwamen.

Beoefent het geen voor uwen (land dienen kan, God geeve u daar op het beste gevolg \ en tol de betrachting zelve zijne hulpe.

Bidt dien zegen zelf in — God geeve het u zo te doen, dat gij beter en gelukkiger wordt, dan menfchen u kunnen maaken.

Verheugen zal ik mij, zoo mijn werkjen in aanmerking bij u komt — en daar ik kan, wil ik nog meer werken voor u, en voor uwe kinderen.

Thands fchreef ik, uit liefde tot de laatften ▼ooral, en noememij daarom mat de fpreukvan onzen Heere Jefus:

Laat dc kindertjens tot mij komen l

Sluiten