Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDEL IN G

TER BEANOWOORDINGE VAN DE DOOR DE MAATSCHAPPY,

TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN

Voor gefielde Vraag:

Welke zijn dekragtigfte drangredenen, om ouders hunne duure verpligtingen op het hart te druk' ken, om hunne kinderen, door eene verftandige en godvruchtige opvoedinge, tot nuttige leden van den Burgerftaat, en eenmaal tot Burgers des Hemels opteleiden? en welke zijn de beste middelen, die zij tot dat gewigtig einde heb' beo in 't werk te ftellenl

EERSTE HOOFDSTUK.

Behelzende eene Inleiding tot dit werkjen.

INLEIDING.

J~_jccrl den jongen de eerfte beginfelen naar den eisch zijns wegs, als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daar van niet afwijken, is eene zeer bekende vermaaning van den wijzen Salomo; O) maar die i:i *t algemeen in heur verpligiende kragt, en wijde uitgeftrektheid, zo weinig gekend wordt, voor al bij veele eenvoudige Burgers, dat het geen vergeeffche arbeid kan zijn, ten gebruike van dezen, eene

Ca) Spreuk. XX: 6.

Bb 3

Sluiten