Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 385 )

aartigheid aan iets, *t welk gij* in hetzelve ^ als het ouder was geworden, als eene mie daad zoudt behooren te beftraffen; want dan ver-

fterkt gij in uw kind en keurt voor goed

— iets , 't welk voor hetzelve zeer fchadelijfc worden zal, en gij zult aan uw kind als grillig, en eigenzinnig voorkomen , als gij 't verf volgends over zulk iets beftraft-

§. 7.

Overeenfiemming tusfchen Ouders noodig»

Laaten Vaderl en Moeder eikanderen met eerbied en liefde behandelen , en zo veel mogelyk in alles, in tegenwoordigheid van hun kind , eensgezind zijn , vooral niet over elkander klaagen, of verachtelijk fpreeken of handelen , (het fpreekt van zelve, dat Ouders, die flegt t' famen leeven, kijven, wrevelmoedig zijn , of vegten , onmogelijk hunne kinderen wel kunnen opvoeden) maar vooral moeten zij tragten eensgezind te zijn, omtrent alles wat hunne kinderen betreft, eikanderen daarin , als de zaaken uiet van het uitterst gewigt zijn, in der kinderen tegenwoordigheid , toegeeven , en altijd t' famenfpannen: maar gebeurt het in een enkel geval, dat men in eenig ftuk van gewigt, omtrent het kind verfchilt, dan moet men eikanderen zonder hevigheid, door goede reden, best in 't afweezen van het kind, tragten te overtuigen: indien gij veel oneensgezind zijt, zal uw kind in veele onzeekerheeden geftort worden, wien het volgen moet, het zal meest al den genen, die het zwakfte is omtrent hetzelve, lieist hebben, en den redenlijkst. C c

Sluiten