Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39° )

meer deugd in uw hart woont, en gij hebt ze noodig, om zo wel het vertrouwen als ontzag, voor u te winnen; vriendelijkheid zonder ernst of deftigheid is als een fpijze zonder zout, zie §. ii ,en delaatfte, zonder de eerfte, is als een iterk verbijtend zuur. Maak u niet te gemeenzaam met uw kind , zo lang het te jong is , om over zijnen pligt te oordeelen, en leer hem zelfs op eenigen afltand van u, zijnen meerderen, zich te houden; als het ouder wordt, kunt gij wat vrijer met het zelve omgaan, en 'er dan uwen besten vriend in vinden, waar toe het in zijne kindsheid vooral moet geleerd hebben uw gezag te eerbiedigen. Kan men in een jong kind wel eenige deugd vereisfchen, dan gehoorzaamheid? het moet gewend zijn, zich aan uwen wil te onderwerpen, dit zal naaderhand die uitwerkfels het op zelve hebben, dat het die onderwerping befchouwt , als iets, dat natuurlijk is, en dat het zeer handelbaar voor u zijn zal, na dien het geene andere levenswijs zal gekend hebben; in 't algemeen moeten vreeze en ontzag u in de vroèglte jaaren het gezag over de gemoederen uwer kinderen geeven, 't welk gii vervolgends door vriendfchap zult kunnen bevestigen , en gij zult dus van veele moeite en kastijdingen, in die verdere jaaren , bevrijd blijven. Zie § 45.

s -3.

JVeJgehumeurd zijn hij kinderen.

Tragt altijd uwe vrolijkheid , vergenoegdheid, en eene gelijkvormige welgehumeurdheid *e behouden, in èmdagelijkfchen omgang met

Sluiten