Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4* )

den,moet gij voor dat maal bij uwe weigering blijven , om het kind niet dwmgachtig te maaken, en zo weinig mogelijk te laaten blijken, dat gij kwalijk beraaden handelt. Uw kind zal waarfchijnlijk niet veel dwingen, als gij het al vroeg leert uw gezag te eerbiedigen, en eens iets gezegd, geweigerd, bevolen, begonnen, of beloofd hebbende, het van zijne wieg af doet ondervinden, dat gij noch om het hui/en, noch om het vleien van uw kind verandert: maar bij uw (luk blijft: clan, gij begrijpt wel dat dit ook vereisent, dat gij te vooren wel hebt doorgezien , wat gij zegt, weigert, beveelt, begint, of belooft.

S« 37-

Huilen om te dwingen of uit kwaadaartigheid.

Dan, daar ik van dwingen fprak, herinnere ik mij, dat het gewoone wapen , 't welk een kind gebruikt, als het zijnen zin niet krijgen kan, huilen is; dit kwaadaartig huilen , 't welk uit toorn, trotschheid , of hardnekkigheid ontftaat, kan door oudeis, die vroeg hun gezag hebben doen eerbiedigen, doorgaands gemakkelijk door een wenk, of eenige woorden bedwongen worden , en dit moet gefchieden ,om dat zulk huilen uit een zeer liegt beginfel voordkomt: maar helpt zulks niet, dan kan men het kind waarfchuwen, om binnen dertig, veertig of vijftig tellen, als het daar vatbaar voor is , te zwijgen, en zoo dit niet helpt, of dat middel nog niet kan aangewend worden, kan men het van menlchen afzonderen, en in eene ruime kamer oplluiten , tot het kwaadaartig

Sluiten