Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4^9 )

'er van tijd tot tijd nader bij, laat het, naa dit lang geoefend te hebben, het gevreesde voorwerp eens zagtjens aanraaken, en het allengs leeren behandeien. Is het angstvallig geworden, om alleen in het duister te liggen,het zij door zotte vertelfels, het zij door uw verzuim, om het al vroeg op eene veilige plaats alleen, naa bij u,in 't duister te laaten liggen; gebruik dan hier omtrent, vooral zo lang het nog zeer jong is, alie mogelijke toegeeflijkheid, tragt hei: allengs van deze dwaasheid te geneezen, door zulks van tijd tot tijd een poosjen, allengs langer, zonder dat uw kind uw oogmerk begrijpt, te beproeven; toon hem dat 'er intusfchen niets gebeurd is, en belach zijne dwaasheid : vooral houdt het reeds gezegde onder §. 5. betrekkelijk den omgang met uw kind, onder het oog, gij zult daar mede in 't gemeen die bloohartigheid voorkomen.

S' 42.

' Roekeloosheid.

Is uw kind roekeloos, om zich zonder vree. ze aan nuttelooze gevaaren bloot te Hellen dit k omt of voord uit onkunde van de gevaaren, waar van gij het dan kunt onderrigteiï , ofuitijdele glorie, en dan kunt gij uw kind zeer ligt leeren, dat het dwaas is, moed te willen laaten blijken in nuttelooze dingen, dat men daar uit geene eere verkrijgt; en zich vergeefs in gevaar Helt; ik zoude wel zeggen , laat het eens een klein ongelukjen gevoelen: maar dit hangt van u niet af, hoe zwaar het zal aankomen : edoch als gij uw kind geduurig onder Dd 5

Sluiten