Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 454 )

Weldaadïgheid,gedïenn:ïgheicl3darilcbaarheicl voor weldaaden, vreedzaamheid, zagtmoedigheid , verdraagzaamheid, eerlijkheid ,regtvaerdigheid oprechtheid, vreezen voor denjeed, zucht voor de eer van anderen, liefde, eerbied, ontzag, en trouwe voor Ouders, en alle, die over hun gefield zijn, en eindelijk tot zuinigheid, lijdzaamheid en kuischheid, welke deugden wij aan ons zeiven verpligt zijn.

S. 9$.

Leerflukken van den Godsdienst.

Belangende nu het onderwijs in de leerftukken van den Godsdienst, raadeik den gcmeenen man zich te bedienen van de twee ftukjens door de Maatfchappij Tot nut van V Algemeen uitgegeeven, over Gods bejlaan, en de Godlijkheid der boeken des O. enN. Testament s, en dewijl dit werkjen voor perfoonen van allerleie gezindheeden moet gefchikt zijn, weete ik over de waarheeden van den Christelijken Godsdienst geen beter boekjen aan te be veelen > dan 'twelk ten tijtel draagt, de leere der waarheid, dienaar de Godzaligheid is, voorgejïe/d met de eigen woorden van jfefus en de Apostelen , door F. D. gedrukt te Amlf. bij Sepp 1776. Ikzoudehier toe wel het vraagboekjen van Galenus Abrahams , 't welk meer bekend is, aanbeveelen: ware het niet, dat in het zelve de Schriftuur plaatfen zo opde vraagen gevoegdzijn , dat daar uit's mans denkwijze, als in veele opzichten aanloopende tegen die van andere gezindheeden, duidelijk doordraaiden.

Intusfchen, terwijl uwe kinderen nog zeer

Sluiten