Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C46o )

genet? die hem zoeken. Bekend is dit zeggen van monica, de Moeder van Augustinusz het is niet mogelijk, dat een kind, waar voor ik met zo veele traanen gebeden hebbe , zoude verhoren gaan.

ZESDE HOOFDSTUK.

Behelzende de voornaam (Ie drangredenen, om Ouders hunne verpligting tot eene verftandige en Godvruchtige opvoeding op het hart te drukken.

^J^ji\e.\. daar, lieve Vaders en Moeders! en gij alle die de plaats van Vaders of Moeders vervult, een groot aantal verpligtingen, welke op xi liggen, en welker betragting men geenzins gemakkelijk noemen kan , maar zo moeielijk dezelve zijn, zo kragtige drangredenen zijn 'er ook, om u ter betragtinge van dezelve te be. weegen.

Vit de eere Gods.

Indien u de eere Gods ter harte gaat, kan het niet anders , of gij zult deze moeilijke taak gaarne opneemen, en met eene onverzetlijke ftandvastigheid volvoeren. Kan het u onverfchillig zijn, of de vruchten van uw ingewand, de voorwerpen uwer zorge, verkondigers van zijne eere en bazuinen van zijnen lof zijn, en dus voorwerpen, waarin zijne deugden , zijn heilige en groote naam verheerlijkt wordt; dan of zij onteerers Gods worden, welkermisdaaden zijne rechtvaerdigewraake tergen? Is het

Sluiten