Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met alle leden welgedeld zijn, zo ook dit groote lighaam der Maatfchappij niet; uwe kinderen zijn en worden 'er fteeds aanmerkelijker leden van; dus cischt de dankbaarheid,en uw belang, dat gij zorgt, dat zij welgeftelde kden zijn mogen.

Wel opgevoede»

Gij zult een zeer aanmerkelijk voordeel aan ons allen toebrengen, indien gij zorge draagt, dat uwe kinderen door hunnedeugd en godvrucht de goede orde helpen bewaaren, zo verre hun invloed reikt, dat zij de heilzaame gevolgen, die alle goede daaden vergezellen, zelve genietende, ook rondom zich verfpreiden; dat zij de weldaaden Gods, welke braave burgerftaaten niet ontgaan kunnen, mede over ons brengen en door hun gantfche gedrag en gebeden inroepen ; maar indien gij mijnen raad niet volgt , zullen zij wel ligt door boosaartigheid, gram. ftoorigheid, dronkenfehap, onkuischheid, lasteringen, en wat dies meer zij, onze rust cn geluk verftooren , de goede orde omkeeren, niets dan ellende gevoelen en verfpreiden, en den vloek Gods over ons volk inroepen, en doen naderen, — Zorgt gij, dat uw kind een goed beroep leere, en opgeleid worde , om het betamelijk waarteneemen, van welke uitmuntende dienden zal het worden voor ons allen; men denkt, helaas! te weinig, wat al nuttigheeden een landman, molenaar, bakker, visfeher, zeeman, en tallooze anderen , toebrengen tot onderhoud van ontelbaare menfchen, wat wij aan den heekelaar, fpinder, weever, kleêrmaaker, aan den timmerman, metfelaar3 enz. alts.

Sluiten