Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4°8)

voedt gij uw kind in tegendeel op in deugd en "•odvrucht, welk eenen gunftigen invloed zal zijn voorbeeld niet kunnen hebben op allen, die hem omringen; de menfchen hebben toch eene ingelchapen drift, om eikanderen na te volgen in hunne bedrijven; welk een kragt zal hij niet kunnen doen, onder Gods zegen, door goede lesfen op de gemoederen van andere menfchen; hij zal, zo in zijn eigen perfoon, als door anderen te trekken, een fteunpijlaar van de kerke Gods kunnen zijn; en denkt eens, hoe hij anders waarfchijnelijk een verleider der jeugd, een ergernis derbraaven enflaaf des duivels weezen zal.

Uit het belang der kinderen.

Wat kan, bidde ik u , Ouders meer ter harte gaan , dan de tijdelijke en eeuwige welftand hunner kinderen V nu deeze wordt grootelijks door eene goede opvoedinge bevorderd: weet gij niet, welke groote beloften God gedaan heeft op het onderhouden van zijn gebod , om Vader en Moeder te eeren, nu kunt gij door eene goede opvoedinge , en door u als eerwaardige Ouders te gedraagen, hen hier grootelijks toe opleiden, en hen deezen pligt gemakkelijk maaken.

En het is van zelve klaar, dat iemand, die Godsdienftig is, en een eerlijk middel van beftaan heeft, zich van veele wegen, waar op vernieling en ellendigheid is, wagten kan en zat , hij blijft buiten veelen deezer verzoekingen, en wagt zig van de kragt dier verleidingen, welke zo veele jongelieden tot onkuischheid, dronkenfchap , gevaarlijke onderneemin-

Sluiten