Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C480

worden, t'\ zullen fhet wee over n uitroepen,

heviger pijnigers voor u zijn, dan de duivelen kunnen zijn, als zij uzullen verwijten : ,, Gij, ., aan welken God mij toevertrouwd hadt, die ,, mij met de hartelijkfte liefde en zorge hadt „ moeten voorbereiden voor de gelukzaligheid, gij zijt het aan welken ik mijn eeuwig verderf

te wijten hebbe." Maar bij aldien gij,

Waarde Leezers! u in tegendeel toelegt op eene Godzalige opvoeding van uw kroost, dan zult gij, onder Gods zegen, eeuwig de blijde dank. zeggingen van het zelve genieten, het zal zig met u vereenigen in den lof des Allerhoogften , als het uwe goede maatregelen, Godsdienftig voorbeeld, en onderwiis naadenkt, en gij gezamentlijkden zegen, door God hier over uitgeftort, hartgrondig verheerlijkt; ó hoe lieflijk zal hier uwe famenftemming, hoe overvloedig de oogst eener eeuwige gelukzaligheid zijn, dien gij van eenen korten en ftandvastigen arbeid , in deezen tijd ter uitvoer gebragt, zult inzamelen, Gods vaderlijke liefde genietende zonder einde.

Befluit.

Wat dunkt u nu, Waarde Leezers! zijn deeze gevolgen niet dubbeld der moeite waardig, om met alle zorgvuldigheid de pligten, waartoe gij geroepen zijt, ter uitvoer te brengen? Ja zeeker, ik verbeelde mi j u te hooren zeggen „ Noch ,, die fterke aanhoudingen , noch zo veele „ waarfchuwingen en beloften zijn noodig, „ om mij over te haaien, tot een werk/'t ,, welk zo wel hoogst aangenaam als moeilijk is,

en met de gantfche orde der dingen ftroolu

Sluiten