Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

werkt, en geene guiten (Tukken uitvoert, is een braave Jongen: een Vrouw die zindelijk en niet onmatig vies is, die op haar huishouden goed acht geeft, haare kinderen wel opvoedt, en haaren MIan in alle eerlijke dingen zoekt te behaagen, is eene braave Vrouw; en een Soldaat die net is op klederen en wapenen, zuinig leeft van zijne bezoldinge, niemand overlast • doet of aarjftoot geeft, zijne wachten en exercitiën wel waarneemt, zijne officieren gehoorzaamt, en dapper *oor zijn land vecht, als 't vereischt wordt, is een braaf Soldaat.

Wel nu, in dit gevoelen ben ik ook, en zoude men dan niet in 't gemeen kunnen zeggen , dat elk in zijnen ftaat en post een braaf Mensch is, die maar doet het geen daar in zijn plicht is? hier op zegt gij volmondig, ja; ik ook. Zoo zal dan een braaf Mensch in 'e burgerlijk leven iemand zijn , die in zijna t'zamenleeving en handelingen met hun, die zijne mede - Ingezetenen in 't zelfde land zijn, zijnen plicht betracht. Hier iD zult gij 'took met mij eens zijn; en die dat best doet, zegt gij, is de braaffte Man voor zijne Medeburgers , en ik zegge 'er ja toe.

§• 4.

Wat men door plichten ver ftaat.

Maar nu nog tusfehen ons een woordjen van plichten omtrent onze Medeburgers: wat zijn tog plichten? nu, dit kunt gij juist zoo klaar niet zeggen ; ik zal u helpen. Plicht is al dat geen, 't welk iemand doen of laaten moet, A 5

Sluiten