Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

die wij met malkanderen hebben; wij moeten de vervulling der gedaane beloften van eikanderen kunnen verwagten , of hebben geene reden, om op onderlinge hulp te hoopen; maar veel eer, om geduurig in vreeze te leeven, wijl wij dan nergens (laat op maaken kunnen; hec fpreekt hier^ook van zelve, dat ik niet wil zeggen, dat iemand, die in eenen kwaaden luim of uit losheid eene belofte gedaan heeft, wei. ke hij niet kan uitvoeren, zonder eene onrechtvaerdigbeid te pleegen , tot het volbrengen van dezelve bevoegd is.

Voorbeelden hier ra»»

Wegens deeze deugd van woordhouder waren vooral onze VoorouJers beroemd ; men vindt 'er een allerdoorluchtigst voorbeeld van in Al bert Beiling, Slotvoogd van Schoonhoven , die , toen de ftad en het kafteel iit handen van Vrouw j acoba van Beijekew viel, door haar uitgefloten werdt buiten di voorwaarde, aan de bezetting toegedaan, dac men aan allen het leven en de vrijheid laatea zoude. Albert Beiling verzogt toen cenigen tiid vrij te mogen reizen, tot bezorging zijner zaaken voor zijnen dood, en beloofde , dat hij na verloop van den zelven zoude weder komen , hieldt zijn woord, en werdt leevend in de Aarde bedolven. Op gelijke wijze handelde de Nederlandfche Predikant Hambroek, toen hij van de Chineezen gevangen zijnde, gezonden werdt naat het Fort Zeeland , om het tot overgiave te ieweegen, op belofte dat hij daar ma zoutte C

Sluiten