Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C V )

't welk ons en hun den tijd voor nuttige dïtlgen en gefprekken berooft > dikwijls een crond van gefchillen wordt, en ons aanzet, om hun geld te begceren, zonder dat wij er hun eeni* gen dienst voor doen; ook vindt ik het fmaaóelijk voor iemand, dat men hem het fpel voorflaat; want dat is zoo veel gezegd , als dat wij niet veel aan zijne gefprekken hebben»

Beleefdheid.

Het geeft een groot genoegen aan onze me* deburgers, als wij hun beleefdheid bewijzen, waar van de toegeeflijkheid, van welke ik reeds gehandeld hebbe, een zeer groot gedeelte uitmaakt , en de beleefdheid doet ons anderen , niet bewijzen van achting, behandelen , zoo vet met hunnen ftaat en omftandigheeden overéén* komt, en zij leert in ons gedrag ons fchikken naar het geene in gebruik en eerlijk is, en vereischc wordt in onze omftandigheden, zonder nogtans ons met vleijerij of ijdele woraen op te "houden» De regte beleefdheid is zoo wel een pliüt van eenen Christen , als van eenen goeden "burger, wijl de H. Schrift van ons eischt, dat wij bedenken en betrachten het geënt een iegelijk aangenaam zijn kan.

Nederigheid.

Tot deeze beleefdheid is niemand onbekwa» mer dan een trotsch mensch; ook kan het niet dan zeer onaangenaam zijn voor onze medeburgers s als wij alleen met ons zeiven ingenomen zijn, o^ de bekwaamheeden van anderen geen prys ÏM»

C 2

Sluiten