Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 55 )

aan beiden kunnen zij, die bij dagloon werken, zich fchuldig maaken, maar 't laatfte % alt meest in zulken, die bij 't ftuk arbeiden.

Maakt gij als ambagtsman goederen , om ze zelf te verkoopen, denk, dat gij dan als een braaf man niet anders , dan goede of fterke waaren naar den prijs verkoopen moet; want anders voldoet gij niet aan 't oogmerk van den burgerftaat, 't welk is eikanderen alle mogelijke hulp en gerijf toe te brengen, en op den duur gaat het met den eerlijken ambagtsman best. Gij kent het fpreekwoord: .goede waar trekt vijands geld.

Rechtvaardigheid van eenen koopman.

Of misfehien hebt gij eenige koopmanfehap bij de hand : is dit uw geval , bedenk dan eens, hoe men liefst te doen heeft met menfchen , die ons eerlijk behandelen , hoe de fchelmen zelfs eene zekere eerlijkheid onderling moeten in acht neemen, zoo ze eikanderen in hunne fchelmftukken zullen blijven bijftaan ; en hoe dus ook een goed burger , zal hij de famenleeving met zijne medeburgers bevorderen , hen eerlijk moet behandelen.

Zoudt gij zelf ook gaarne willen, dat men tot uwe fchade gebruik maakte van uwe onkunde aan zekere waaren en derzelver prijzen, om u te bedriegen? dat men flegts voor zijne waaren van unam, wat men konde bedingen, al was het ook verre boven de markt? of dat men u de eene waar voor de andere, kwaade of flegce, in plaats van goede , in de hand D 4

Sluiten