Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6S )

onzen flant, en vervolgens aan de ftaaten, die het een en ander Helden in handen van hunnen fchatbewaarer Joris de Bie, een man van beproefde trouwe; doch beide naderhand, met een verwijt wegens deezen handel, weder ter hand deeden ftellen aan Lo de wijk Verreiken, die de bekragtiging van den ftilftand van wapenen aan de Aartshertoginne, welke den Koning van Spanjen toen in de overige Nederlandfche Provinciën vertegenwoordigde, overbragt.

Zoo laat een braaf burger iets van waarde, het geene hij gevonden heeft, omroepen, daar hij denkt, dat de perfoon, die het verlooren heeft, zich waarfchijnelijk bevindt; en komt hem daar door, of anderzins, ter kennisle, wij het verlooren heeft, hij geeft het dien, ris den regten eigenaar, weder: hij geeft op gettelden tijd weder, 't geen hij tot zoo lang ontvaDgen heeft; hij houdt niet 't geen hij, bij verreekerjing of andere dwaling, te veel ontvangen heeft; veel meer geeft hij weder, het gene hij voormaals, toen hij niet braaf was, iemand door geweld, list, of onachtzaamheid ontvreemd heeft; hij herftelc het onrecht, waarin hij de hand gehad heeft, zoo verre het hem mogelijk is; hij geeft zoo mogelijk het goed zelf, of anderzins den prijs van hetzelve met de intresjen zoo ras mooselijk is weder; echter maakt hij juist zich zeiven niet bekend, als een, die voormaals zulk eene misdaad bedreef; een kruijer, fchipper, en fomtijds een Christen • leeraar kan hier toe het middel zijn, en een weldenkend burger geeft dit weeder, of aan hem, van wien hij

Sluiten