Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 85 )

aanzienelijken deezer waerefd fchjinen th zich verbeeldende geheel onafhnngclijk te zijn zij is nograns waarachtig Wie ziec met opmerking, den pas gebooren zuigeling, en het groeijend knaapjen, en wordt niet gedrongen om te belijden, dat beide de ongelukkigfte der ichepfelen zouden zijn, indien zij niet gekoesterd , gekweekt, verzorgd en voor tallooze gevaaren beveiligd worden?

Wat baat den rijkaart een overvloed van aardlche fchatten , indien geen rnindre hand zijn disch met fpijs en drank vervuld, en welk nut zoude de arbeidsman, van al zijn zwoegen en zwecten hebben , indien geen vermogenden hem zijnen arbeid voldeeden ? dit Jn c breede te toonen, zoude een verhandeling op zich zelvcn uitmaaken. 't Gezegde is •genoegzaam, om den denkenden leezer ter handleiding te dienen, om ook hier in den weg der aanbiddelijke Voorzienigheid te bewonderen , dat aile de leden der menfchelijke faa^menleeving, als zoo veele raderen zijnaantemerken, die het groote uurwerk der faamenleeving aan den gang moeten houden , en is dit zoo, gelijk hec doorniemand van gezonde herfenen kan ontkend worden, hoe moet ons dit mee cot braafheid , tot daadvaardige mensch levendheid aanfpooren! maar hoe noodzaakelyk is ons ten dien einde de kennis van onzen plicht! wij allen, zonder eenig onderfcheid , wceten, dat wij ter onzer onderhouding fpijs en drank nodig hebben: maar Biet alle menfchen weeten die, gelijk zij het behoorden te weeten,, dat is, ten nutte hunnes

Sluiten