Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 92 )

maaken, en in alle zijn handelingen de gerechtig, heid na te jagen. Worden ooit de wisfelvaliigneeden deezes levens verzoet, 'c is door de Jierrinnering van zich aan geene valschheid te hebben fchuldig gemaakt, door geene knaaging in het geweeten te gevoelen, door de ftille toejuiching der edeldenkenden te ontvangen, en boven al door het blijmoedig uitzicht op eene nimmer eindigende heerlijkheid.

Vriendfchap is geen vriendfchap, zonder oprechtigheid; hierom is de vriendfchap eenes braaven mans van eene onfchatbaare waarde. Dit hebben alle verftandige fchrijvers, die over de vriendfchap ooit gedicht of gefchreven hebben, altoos aangenomen. Wat toch is vriendfchap zonder oprechtheid ? Is zij wel anders, dan de omhelzing eensjoabs, die ons in de ontmoeting den dolk in 't harte (loot ? Ach beleefden wij nog die gelukkige dagen, waarin de vriendfchap, in haare rechte betekenis, gekend , geëerbiedigd en beoefend wierd! Dan wie de vriendfchap ook ontluifteren mooge' de braave, de oprechte man houdt haar in (land ' en, zo lang 'er getrouwen gevonden worden zal zij niet alleen beftaan, maar onder derzulken opzicht groeiën en bloeijen.

Valschheid kan <de oprechtheid een poos verfchrikken, zij kan haar echter nimmer geheel overweldigen, of haaren luifier verdooven, In't midden desdoordachtfte vljjerijen van den valfchen, ftraalen altoos blijken van kwaalijkgezindheid door Maar zou dat de braave, de oprechte man in de uitoefening zijner edele werkzaamheid belemmeren , te rugge houden ? Neen i dat men hem befpotte of misleide of

Sluiten