Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 107 )

zaam mede zijn? AI heeft mijn nabuur zijne fchuuren vol mee kooren, of mijn landheer overvloed van fchatten, of mijn leeraar een grooren voorraad van geleerdheid, indien elk van hun dien zegen voor zich zei ven houdt, en 'er mij niets van mededeelt, zijn alle deeze voorrechten mij onnut.

Ieder dan, die den naam van braaf wenscht te hebben, zij werkzaam met zijne vermogens ten nutte van anderen! Wij moeten door daadvaardigheid, welwillendheid, trouwhartigheid en andere onaffcheidbaare vereischtens der braafheid, de gevoelens onzer zielen zichtbaar aan den dag leggen, niet om 'er mede tè fchitteren, maar om ze te doen kenbaar worden, om te doen blijken, wie wij zijn. Wat baat u mijne oprechtheid, indien ik u alle gelegenheid onthoude, om 'er behoorlijk gebruik van te maaken ? zoo min als u mijne valschheid kan fchaden, indien ik 'er nimmer ten uwe nadeele gebruik van maake, even min kan u mijn werklooze oprechtheid voordeel aanbrengen. Wij moeten door de oefening van billijkheid, rechtmaatigheid en dergelijke deugden, toonen, dat wij geene doode, geene nuttelooze leden van het hgchaam der maatlchappij, waar toe wij behooren , zijn, en hier toe zijn alle menfchen zonder onderfcheid in ftaat; wel is waar, de een meer als de andere: maar alle menfchen, van den koning af tot den geringften daglooner toe, zijn in de gelegenheid, om werkzaam te zijn in braafheid. Hoe meer men bedeeld is mee de goederen des geluks, hoe meer men in de mogelijkheid gefield is, om dezelve tot nutti.

Sluiten