Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 134 )

aJerijs&fJjkften toeftand eindelijk den geeitf

Voek de braave jongeling in zich eene begeerte tot het huwelijk . geen hebzugt bepaalt zijne keuze, hij zoekt zodanig eene , van Wï-r braaf Charakter hij overtuigd is - eene vrouw, die met zijne zeden en manier van dSThl? '"^.Pjweenftemt, op dat hij ook door het huwelijk m de beoeffening zijner plichten niet verhinderd worde: _ ook zoekt "ij geene echtgenoote door onbetaamlijke wegen, of op eene wijze, die door de wetten dtb lands verboden, of met de Goddelijke ingingen ftrydigis — zuivere liefde beftuurt :H .r zijne daden, en eene hartelijke zugc, om

SS!iSEffifc d00r,hct huwelijk gelukkig, niet ongelukkig, te maken.

' Jfihy£e-croulwd> hii is een naarftig en optettend huisvader, vlijtig in het waarntmen der antidelen van zijn beftaan.

Ontdekt hij in zijne huisvrouw gebreken — ij zoekt die met zagtzinnigheid en beleid te ei oueren, hij verdraagt haare zwakheden geiuldig brengt haar de nodige hulp toe, en '.oruert de huislijke vrede op alle mogelijke wijzen, vertrouwende., dat God met zijnen aegen zal wonen, daar de vrede huisvest. ■ uW^rten des huwelijks poogt hij in alle SnhfSd en oprechtheid te onderhui ,

wSta^SSfï dCn fchandeliJ'ken echtbreuk weiken hij befcboiwt, als eene gevaarlijke mis!

hani?n J Z,ch z,eh'e J"uist gefebikt, om alle ; V'vn raaa^ehapPij te verbreken, rust er*

«tis van zijn buis te verwijderen.

Sluiten