Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ï3« )

ren met goede voorbeelden voor, en beflrafc hen, daar de noodzakelijkheid het vordert, maar zoo, dat zijne beftraffingen nooit met drift verzeld gaan, en altijd ftrekken tot verbeterjDltVin -hurt "atuurliik charakter.

Als huisvader draagt hij zorg, dat de verteringen zijne inkomlten niet te Doven gaan, en dat er, zoo het mogelijk is, iets overig blnve, om te dienen, tot een toevlugt in den dag des kwaads, wanneer het Gode behagen niogt, hem, of de zijnen, met wederwaardigheden van ziektens of andere rampen „te be-

Gelijk hij aan den eenen kant zorge draagt, dat zijne winften behoorlijk inkomen , zoo verzuimt hij aan de anderen kant niet, dat zijne fchuldeifchers ter behoorlijker tijd voldaan worden, op dat hij dus in ftaat zij, eene luiste balans van ontvangst en uitgave optemaken, en ZIjne fchuldeifchers in de aangename gelegenheid ftelie , om hunnen koophandel voort te zetten , en de vrugten van hunnen arbeid op zijn tijd te plukken.

Laat zijn beftaan toe, dat hij, tot verlistine van den huislijken arbeid, dienstboden aanlchaf te, ruj is met rorsch, maar vriendelijken minzaam tegen hen , nimmer zal hij hen met fcheL woorden bejegenen, maar zoekt ook hunne gebreken op de zagtfte wijzen te verbeteren — hij befchouwt hen, als zijne natuurgenoten, die dcor een min gunftig lot tot den ftand der dienstbaarheid gebragt zijn , en daarom kwijt hij zich omtrend hun van alle

M ^eJhciCCÜ T des niec te min maakt Hij zich met huu met te gemeenzaam, om

Sluiten