Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 140 )

firydig zijn met de rechten des volks.

Hij is een vriend van rust, en goede orde; en een vijand van alle oproerige bewegingen.

Hij is een beminnaar van zijn vaderland , een getrouw voorftander van deszelfs vrijheid en onfchendbare voorrechten, welke hij ten koste van zijn goed, ja ten koste van zijn leven , verdedigen zoude.

En in de daad, was 'er eene deugd, die den cederlandfchen burger fteeds van de oudfte tijden af aan kenmerkte, het was voorzeker deze. — Hoe heerlijk blonk dezelve, om van geen ouder tijden te gewagen, niet uit, toen onze voorvaders, lang getergd door de heerschzugt van Karei en zijnen ontmenschten zoon Philips, eindelijk tot den uiterften trap van toorn vervoerd, het flaaffche juk der dwingelandij affchuddeden, met een moed en ftandvastigheid, die geen weergaê kende 1 — IJsIijke bloedplacaten , opgerichte moordfehavotten waren zoo min, als de wreedfte ftrafoeffening, in ftaat, om bij hen een iever te verdoven , waar toe hen de rechten der natuur en de liefde tot de vrijheid aanfpoorden.

Om uit duizende voorbeelden van vaderlandsliefde flegts één bij te brengen, het geen de uitftekendfte daden der oude volken, die zoo zeer geroemd worden , evenaart, en met die van Curtius volkomen gelijk te ftellen is, behoeven wij onzen aandagt flegts te bepalen, op dien heldhaftigen Soldaat, in het turffchip van Prins JMaurits, waar mede Breda werd ingenomen, welke door de ongemakken der reize verkout geworden zijnde, onder de wal van Breda

Sluiten