Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 143 )

Tan "zijnen kant alles toe, om den bloei en de voortzetting van den Koophandel te befcher* men, dien hij befchouwt, als de zenuw van den Staat, en de overvloedige bronwel om 's Lands Schat - kisten met rijkdommen optevullen, daar en tegen alles werende, het geen aan denzelven eenig nadeel of eenige belemmering

zoude kunnen toebrengen met één woord

hij is zagt zonder zwakheid; meêdogend, zonder lafheid; rechtvaardig, onwrikbaar indebetrachting van zijnen plicht, onkwetsbaar voor de verleidende aanvallen van het goud, vol goede trouw, oprechtheid en eerlijkheid.

Kan het zodanigen Regent wel immer misien , om als een braaf burgervader van allo weldenkende ingezetenen geroemd en hoog gefchat te worden? neen, zoo lang de deugd geeerbiedigd, en de ftaat niet geheel bedorven is, zal hij fteeds het beminde voorwerp wezen van 's volks liefde en dankbare toegene-

genheid. , Maar, wanneer het volk door

tweedragt verdeeld, door partijfchappen vervoerd , en deszelfs oordeel door listige belangzoekers bedorven wordt, is dikwils de deugdzaamfte, de braaffle Regent niet veilig voor den laster en de vervolging der Godloos-

5 -Z T Treft hem ook dit ongeluk

der tijden, hij verdraagt het met eene taaije lijdzaamheid, en blijft, met dat al, onbeweeglijk ,? 5eiï rots in het midden der baren, zijn plicht betrachten , zonder ter rechter of ter flinker zijde aftewijken, overtuigd, dat hij, naar de infpraak van zijn geweten, overeenkomftig de wetten handelt, en met verzaking van all» «agenbelang, alleen het duurzaam geluk des

Sluiten