Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 147 )

sjorde, zich in te krimpen , of tot nadeel zijner fchuldeisfchers door een fchandelijk bankroet gijne eer ten beste geven.

Is hij een Leeraar — Hij gaat zijne gemeente met een zedig gedrag en ftichtelijken wandel voor, vermijdende zoo wel den fchijn dfls kwaads, als het kwaad zelf,

Zelf betracht hij naauwgezet de plichten en kristelyke deugden , welke hij anderen aanprijst, trachtende in alles, zoo veel mogelijk:, de voetftappen van zijnen Goddelijken zender na te volgen, en door zijn voorbeeld anderen ter deugd en plichtsbetrachting op te wekken.

Zonder geveinsdheid of laffe vleierij beflraft hij de ondeugden naar de omftandigheden des tijds, waarin hij zich bevindt, zonder bitsheid of nijd met ernst en medelijden.

Hij bevordert overal, daar het hem moge5ijk is, den vrede, verzoent de vijanden, en laat geene gelegenheid voor bij gaan, om zijne gemeente ter deugd en ware Godzaligheid op te wekken, met belofte, dat God dezelve zekerlijk, het zij in den tijd of namaals in de eeuwigheid, belonen zal.

Is hij een Krijgsman — hij ftelt zich tot een voorbeeld van naavolging die beroemde Helden , welken ons Vaderland heeft opgeleverd: dagelijks vertegenwoordigt hij zich de heldendaden van eenen de Ruiter, Tromp, Kortenaar Heemskerk en anderen, die de eer van onze vlag zoo dapper verdedigd , en derzei ver roem over geheel de waereld hebben uitgebreid.

Hij poogt de dapperheid en de Godsvrugt

van eenen de Ruiter famen te paren hij

tracht zijne voetftappen te volgen in het göK 2

Sluiten