Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «S )

Heeren, immer gedachtig aan de vermaamV des Apostels: t zij gij eet afdrinkt, of ietsanders doet, dat alles gefchiede tot eer van God. Dit heet getrouw zijn in den tijd te gebruicen, en leidt ons op, om nuttig te weezen en m opregtheid voor den -Alomtegenwoordigen te verkeeren.

Wijm.?Sen ons dus niet laaten gebruiken (behoef ik u dit wel te herinneren ?) tot bedrog of valschheid: wij veroordeeld!I immers het gedrag der zodanigen, die, aangaande de hoedanigheid der waaren, ons bedriegen: ons te kort doen in getal of in maate, of in gewigt; kaf onder het koorn vermengen, of zand onder fuiker werken, om hem te verzwaaren; of met valfche munt ons betaalen: en zouden Wij ons zeiven dan aan bedriegerijen durven fchuldig maaken, ons' verrijken door de onkunde eenes anderen?

Een eerlijke arme verdient verre boven den onrechtvaardigen lijken verheven te wordenwat baat het een gering voordeel te bebaalen \ door oneerlijkheid ? de winst, door valschheid of listige vonden faamgeraapt, is niet te vergelijken bij het verlies, dat zij berokkent. Door bedrog te pleegen, berooven wij ons van de gunst van Hem, wiens gunst het le, ven is. Wij kunnen dan zijnen zegen on onzen arbeid niet inroepen of afwagten. Wii ftellen ons dan bloot, om voor den waereldhjken richter gerlaagd, gevonnisd engelhaft te Worden. Wij verhezen dan onzen goeden naam die ons zoo_d,erhaar als het |evcfi beh d »

wezen. Wij torten ons zeiven in armoede • want het onrechtvaardig verkregene beklijft nier • Wij berooven ons van de rust des geweetens •

en

Sluiten