Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 28 )

verzuim, 'of Traagheid, of aan nuttelooze en ongeoorloofde verkwisting fchuldig maaken.

Ik heb een Schoenmaker gekend, die met vijf knegts werkte , en zo veel te doen had, als hij afkon, en die even wel'arm is geworden , en dat zonder verliezen of aanmerkelijke wederwaardigheden. Hoe kwam hij dan tot zijn val? zal mogelijk hier mijn Leezer vraagen: maakte hij dan flegt werk? Neen! Hij werdt arm, om dat hij te veel te doen hadr. Kan men door te veel te doen te hebben arm worden? Ja! wanneer men geen behoorlijk acht op zijne dingen ilaat, wanneer men niet op zijne zaaken let, wanneer men door te veel voordeel onveffchillig wordt , wanneer men befcheidenheid en betaamlijken eerbied voor den meerderen, dien men bedient , uit het oog verliest; zo ging het den Schoenmaker, van wien ik thans handele: hij maakte goed werk en tot een behoorelijken prijs; maar dit was zijne fout: hij leverde het niet op den bepaalden lijd, hij nam de beftelling, die men hem deedt, aan, en beloofde tegen dien of dien dag zoude hij de fchoenen te buis zenden ; zij werden verwagt, maar kwamen niet; men vroeg hem naar dè reden, en hij bepaalde weder een'andren tijd; die verfcheen weder, en met hetzelfde gevolg als de voorigen. Dit deedt hem van tijd tot tijd zijne kalanten verliezen , en dit verliezen zoude nog zo ras niet gevolgd zijn, behandelde hij dezelve met behoorlijke achting; maar deeze niet kennende, moest hij allengs verminderen, en hij is, zo als ik hier boven zeide, daar hij door orde op zijne zaaken te ftellen, door belang in zijnen welvaart te neemen , een gegoed burger

hadt

Sluiten