Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 30 )

en misfchien vrouw en kinderen moet voède ?

Wierd het nutteloos geldverkwisten regt ingezien, hoe veel zoude 'er hefbaard, hoe veel bezuinigd kunnen worden ! Hoe menig Handwerksman is 'er, die op eenen Zondag meer verfpilt dan hij in een geheele week verdient! en is dit getrouw jegens zich zeiven gehandeld ?

Wij misgunnen u, nuttige leden der famenleeving ! braave , weldenkende , werkzaame handwerkslieden ! wij misgunnen u geene gepaste uitfpanning; maar'wij misgunnen u geldverfpilling, wij misgunnen u de bronnen"van uw ongeluk.

Handwerkslieden, bedenkt eens, bedenkt met aandacht, of de verteering, die gij ter uwer uitfpanning neemt, wel kan opweegeu, tegen het vermaak, dat gij u 'er door aandoer. Gij zegt: na eene geheele week gearbeid tehebben , is het u niet te misgunnen, dat gij u des Zondags vervrolijkt. Maar waarin, mag ik uvraagen, beftaat uwe vervrolijking? op eenen ichoonen Zomerlehen dag de buitenlucht in te ademen, na dat gij den Openbaaren Godsdienst hebt bijgewoond, is nuttig, is pligtmaatig. Bewondert, terwijl gij den hof der natuur bewandelt, de goedertierenheid van den Schepper der natuur; alle zijne werken toch verkondigen u zijne alles overldimmende liefde; alles van het grasjen af tot den eikenboom, vertelt zijne wonderen: maar heeft de befchouwing der natuur u wel opgeleid tot haaren formeerder? of zijt jtij niet veel meer onaandoenelijk voor dezelve? ziet gij de keurigfte bloemen niet meest al met onverfchillige oogen ? maakt

u

Sluiten