Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 57 >

Staat pal, wanneer gij in verzoekingen geraakt, gij kunnen veel, fterk en aanhoudende zijn; maar, wat is 'er niet te overwinnen, door onvermoeid te ftrijden, te bidden? wie was in fterker verzoeking dan joseph? en hoe manmoedig wist hij de listige aanflagen der onkuischheid te ontduiken! hoe kragtig zijn de drangredenen, om de zonden te ontvlieden! Ach! dat alle Huisknegten en Dienstmaagden de deugd, om ftandvastig en getrouw te zijn aan hunne verpligting, zich altoos mogten voordellen: dat zij dus tot zich zeiven fpraken: ,, God is alomtegenwoor-

dig, Hij ziet, Hij kent mij; Hijkeutmijne

gedachten , eer zij nog geboren zijn. Zou,, de ik, in de tegenwoordigheid van mijne tij-

delijke Heeren en Vrouwen, mij wel dur„ ven verftouten, om hunne wetten te over„ treden , opzettelijk mij tegen hen te be,, zondigen? en zoude ik dit dan durven doen ,, tegen het Wezen aller wezens, tegen Hem,

bij wien de magtigfte waerelddwinger min„ der dan een niet is? tegen Hem, die beide „ ligchaam en ziel kan verderven in de hel„ le? Wat zal het te zeggen zijn, voor den ,, geduchtften Rechter van leevenden en dooden, „ met een zelf befchuldigend geweten , dat mij ,, aanklaagt en veroordeelt, als een verwaar„ lozer der hoogfte goeddadigheid, te ver3, fchijnen, en tot de rampzaligheid verwezen

te worden! ' — God is alomtegenwoordig; ,, H'j kent de opregtheid van mijn hart, hoe „ ievrig ik wensch, om onfchuldig voor hem

te wandelen. Hij weet de rgrootheid der „ verzoekingen, waar voor ik bloot fta, de s, Wrikken, die mij gelegd worde-n; maar kent D 5 „ ook

Sluiten