Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6o )

Van 't onbegrijpelijk en alvervullend Weren. Zij heiligde alles, door in alles God te vreezen , Eb *t minde huislijk werk, door haare hand verricht, Veranderde in een daad vin Godsdienst en van pligt. Oprecht van hart en vreemd van laage en valfche flreeken Zou fteeds haar zuivre mond de taal van 't harte fpreeken En op bet naauwst verknocht aan de onverzetbre trouw Zogt zij eenvoudig, in den dienst van Heer en Vronw, Den Zoon van God, haar' Heer en Meester, te behangen. Geen ftugge of ftoute t„al, geen rmirmureerend klaagen, Geene onvemoegde zucht, zelfs geen oavriendüjkwoord. Of fluifterend gemor werdc uit haar' mond gel,oord. Eerbiedig, vriendlijk en bezachtzaam in haar reden; Oplettende op haar hart: beminlijk in haar zeden; Een minnares van vrede; een vijandin van twist, Heeft ze op het pad der deugd, moedwillens ,nooit gemist. Oneerlijk gewin kon nooit in 't minst haar ftreelen; Traaghartig tijdverzuim, was naar haar oordeel, fteelen. Zij, fchoon meêdoogend en gulhartig van gemoed, Was nimmer gastvrij van baar Vrouws of Meesters goed; En onervaren in de kunst van listig fluiken Zoti zij voor. zich het beste en kostuaarst nooit gebruiken: Die dit beftond, was, naar haar denkbeeld, pantsch niet vrij Van laagen fnoep'ust en verborgen dieverij. Nooit zou haar groote.ziel in eedier toorn ontbranden, Dan als de lasterzucht'den naam zocht aanteranden Der zulken , in wier dienst zij pligt en voordeel vondt : Dan lag de Godsvrucht zelv' haar woorden in den mond Om, zonder vrees voor 'r geen ook and ren moogen zeggen, De fnnode logencaal grootmoedig te weerleggen ;

En de agterklap, ren blijk hoe veel de deugd vermag, De twistzieke agteiklau vciftomde, als hij haar zag,

Zii

■ ;■ '■.■:< '" ■ ■ ,.■ I

Sluiten