Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 222 )

tot oorlogen, en meerdere zagthcid en werkzaamheid ontftondt, welke goede zeden, in den gemeenen burgerkring, bij de meesten cn besten hebben blijven ftandhouden en volkszeden zijn geworden.

Uit zagthcid oncfproot mededoogen, en dit heeft altijd plaats gehad in Nederland, en hetzelve is nog niet geheel uit de harten van onzen gemeenen burgerkring geweken: geen eleudige zal men in onze ftraaten zien fraarte lijden, of ieder een is vaardig de behulpzaame hand te bieden, en iets ter verzachting des lijdenden aan te brengen: geen misdaadiger wordt door den Rechter, hoe rechtvaardig en welverdiend, ter doodftraffe overgeleverd, of ieder beklaagt hem, en elk is over zijne misdaad en ongeluk hartelijk aangedaan , geen dier zal men zelfs, door toeval, in 't water zien vallen , of het gevestigde mededoogen doet ieder ter hulpe fnellen.

De deugd van Volks - dapperheid heeft in onzen Burgerkring altijd uitgeblonken, dit is algemeen bekend, want wie is zoo onkundig in onze Historiën en heeft daar in niet leeren kennen, den braaven piet hein, den dapperen marten tromp, den grooten de ruiter, den kundigen vleertmAn, den ftouten Lands Kapitein jan vanamstel, een boeren zoon van Schijndel, een dorp in de Meierij van 's Hertogenbosch: en wie kent, in onzen leeftijd , niet de Helden

zoutman en van kins bergen? alle

"mannen uit den Burgerkring in ons Vaderland, en welke geen van allen reden hadden zich te beroemen op de eer der adelijke kwar-

tie-

Sluiten