Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 53»;

deni voor eenige weinige jaaren, een oorlag met Keizer josephus, te dugten hadden! en eenen inval van zijne troepen vreesden! deeden de vaderen onzes lands, alle de bur! gers en landzaaten te wapen roepen, om eigen haard lieden en altaaren te beic hermen hertrouwende men toen ter tijd het land en de lieden met aan de bewaaring van enkel vreemde foldemers; onze regeering gaf toen door hun gezach en gemanifesteerde orde, blijken, dat een vrij gemeenebest ook best bewaard was, tegen buitenlandsch geweld , door vriie

gewapende burgers en landzaaten: maar

men heruenke, welk eene tegenkanting dit gevonden heeft.

Insgelijks zal ik die zedelijke deugd .de zucht tot vrijheid, maar even aanroeren, ook deze peitaat niet meer bij onzen gemeenen burgerkring ; ik heb hier boven reeds aangetoond, hoe waare denkbeelden van vrijheid , vaderlands! liefde en kennis van burgerlijke wetten en voorrechten geen plaats vinden bij onzen Gemeenen man, en dat zij door hunne daaden toonen te gelooven , dat zucht tot vrijheid oest betoond wordt, door losbandige en ongebonden zeden , door wraakzucht en wreedheid aan hunne medeburgers ie oefenen. MisIchien worden door opwekking van godvrucht werkzaamheid, zuinige eenvouwighejd en on! r.cntheid, hunne oogen geopend en de'deugd onzer eerfte voorouderen wederom in hunne harten gevestigd; maar dan ook is 'er eerst boop, dat waare vrijheid, vrede en verdraagzaamheid eens regt bij hen gekend , en zij vatbaar zullen worden voor dit leerde'!

fel,

Sluiten