Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *39 )

fel, 't welk alle beminnaars der vrijheid in een gemeenebest, in hunne harten behooreh te prenten, raamlijk: Onderwerping aan de burgerlijke wetten ; gehoorzaamheid aan derzelver handhaavcrs; liefde en verdraagzaamheid omtrend zijne medeburgers te oefenen; geldt het iemands eer, voorrechten of bezittingen, daar voor in de bres te fpringen en voor anderen, als voor zich zeiven te handelen', in 't kort, dit alles is ook liefde voor het vaderland.

Verbeetering in Godsdienfitgheid, herltel tot de eenvouwige godsvrucht onzer vóórouderen, is misfchien nog wel mogelijk , maar ook

zeer bezwaarlijk : ik heb gezegd, dat

het verval van deti godsdienst bij den gemeenen man grootdeeis veroorzaakt wordt, door luiheid, dronkenfehap en den daar uitvalgenden lust tot losbandigheid; men mag hier bij voegen, door eene flegte opvoeding der kinderen. Het voorbeeld , dat de ouders aan hunne kinderen geeven, door het dagelijksch vloeken en zweeren, onderling kijven en liaan, maakt zodanige indrukken bij de kinderen, die in rijpere jaaren nimmer uitgewischt kunnen worden, maar den grond leggen voor 't grooter bederf der zeden van het volgend geflacht

Tot deze verbeetering kan de algemeene geestelijkheid veel nuts aanbrengen: vergeeft mij, ó voorgangers en geleiders der Christenen , dat ik hier ééne aanmerking op uwe leerwijze zal voordraagen !

Sedert eenige jaaren hebben de meesten der Leeraaren, in hunne leerredenen, zich vrij algemeen toegelegd om de befchouwende

ftuk-

Sluiten